SAROZ GULF

Erdogan Tan [ Arka taraf Saroz Körfezi, 27 Temmuz 1999 ]

Previous

Click here to see other picture of same view

Next

CANAKKALE-EDREMiT road photos                    EDREMiT-IZMiR road photos

Return to Main Page of Akdeniz Tour