SAROZ GULF

Saroz Körfezi, 27 Temmuz 1999

Previous

Dardanelles

Canakkale Photos

Next

CANAKKALE-EDREMiT road photos           EDREMiT-IZMiR road photos

Return to Main Page of Akdeniz Tour